1. KONKURSAS JURBARKO R. JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
 2021 m. gruodžio 22 d. skelbiamas konkursas Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos direktoriaus pareigoms užimti (pareiginės algos pastovioji dalis – nuo 10,71 (pareiginės algos bazinių dydžių).
Švietimo įstaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti pareigybės aprašyme.  
Pretendentai dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siųsdami juos elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt arba registruotu laišku.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:  
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;  
3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;  
4. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;  
5. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);  
6. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;  
7. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;  
8. užsienio kalbos (bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) pažymėjimą. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;  
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);  
10. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Daugiau informacijos: https://www.jurbarkas.lt/index.php?2481957036

2. Ieškomas meninio ugdymo pedagogas darbui Rotulių skyriaus darželyje. Darbo krūvis 0,25 etato.

Kreiptis į darželio-mokyklos direktorių tel. +370 447 72422, el. paštu direktore@jurbarkudm.lt arba info@jurbarkudm.lt