Rotulių skyriaus

Naudingos nuorodos

112 pagalba

vaiku linija

igfx401777

smm

Eduka

 

Sveikatiada logotipas

 


 

 

 

Peržiūrų statistika:

Mes turime 10 svečius online

Nemokamas lankytojų skaitliukas

Vidaus darbo taisyklės
PATVIRTINTA
Jurbarkų darželio-mokyklos
direktoriaus 2010 metų vasario 26 d.
įsakymu Nr. V- 54

 

     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jurbarko r. Jurbarkų darželis – mokykla. Sutrumpintas darželio – mokyklos pavadinimas: Jurbarkų darželis – mokykla. Jurbarkų darželis-mokykla yra juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje.
2. Įstaigos įsteigimo data, pagrįsta teisės aktais, yra 1977 m.balandžio18d. Nuo 2003-01-01 prie Jurbarkų darželio-mokyklos prijungta Rotulių pradinė mokykla ir Rotulių vaikų lopšelis-darželis.
3. Įstaigos teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga.
4. Įstaigos tipas – darželis-mokykla
5. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
6. Pagrindinė veikla - pradinis mokymas.
7. Kitos veiklos-ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.
8. Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės yra lokalinis dokumentas, reglamentuojantis darbuotojų priėmimą, atleidimą, pagrindines pareigas ir teises, darbo sutarčių sudarymą ir šalių atsakomybę, darbuotojų skatinimą ir nuobaudas, darbo režimą, poilsio laiką ir kitus darbo santykius.
9. Vidaus darbo taisyklių (toliau tekste - Taisyklių) tikslas – padėti racionaliai naudoti darbo laiką, žmoniškuosius ir materialinius išteklius. stiprinti darbuotojų darbo drausmę ir atsakomybę, užtikrinti gerą Įstaigos veiklos organizavimą.
10. Vidaus darbo tvarkos taisyklės, suderinus su darbuotojų atstovais saugai ir sveikatai, įsakymu tvirtina Įstaigos vadovas.
11. Taisyklių pakeitimai, papildymai vykdomi ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinimo.
12. Taisyklės yra privalomos visiems Įstaigos darbuotojams ir taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
13. Mokykloje veikia savivaldos institucijos:
14. Mokyklos taryba, kuri yra aukščiausia savivaldos institucija, jungianti ugdytinių, moksleivių tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausių darželio-mokyklos veiklos uždavinių sprendimui pagal Mokyklos tarybos nuostatus bei mokslo metų veiklos planus.
15. Mokytojų taryba, kuri yra nuolat veikianti darželio-mokyklos savivaldos institucija, svarstanti ugdytinių, moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus..
16. Darželyje-mokykloje veikia metodinė taryba, kuri koordinuoja metodinę auklėtojų , mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų veiklą.
17. Darželyje-mokykloje veikia grupių, klasių ugdytinių, mokinių komitetai, kuriuos renka ugdytinių, mokinių tėvai balsų dauguma savo grupės, klasės susirinkime. Komitetai padeda grupių, klasių vadovams spręsti iškilusias organizacines problemas.
18. Mokyklos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines ir profesines organizacijas.

 

     II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

19. Darbo sutarties sudarymo, keitimo, nutraukimo sąlygas, vadovaujantis Darbo kodekso straipsniais.
20. Darbuotojus į darbą priima ir atleidžia direktorius galiojančių įstatymų tvarka. Įsidarbinant direktoriui pateikiama:

 • socialinio draudimo pažymėjimas, o įsidarbinant pirmą kartą - pažyma, pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • medicininės komisijos išvada dėl galimumo dirbti darželyje-mokykloje;
 • diplomo kopija;
 • užpildytas darbuotojo įskaitos lapas.

21. Priimdamas į darbą direktorius privalo:

 • supažindinti darbuotoją su darbu (pareiginė instrukcija), darbo sąlygomis, užmokesčiu, teisėmis ir pareigomis, su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
 • supažindinti arba pavesti supažindinti atsakingus asmenis su darbų saugos, priešgaisrinėmis ir kt. instrukcijomis, įforminti tai nustatytos formos žurnaluose;

22. Darbuotojai turi teisę nutraukti darbo sutartį pagal galiojančius įstatymus.
23. Atleidimo iš darbo dieną administracija privalo su juo atsiskaityti.
24. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena.

 

     III. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO IR DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS

25. Darbuotojų teisės:

 • reikalauti, kad įstaigos administracija užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • atisakyti dirbti, jeigu yra pavojus saugai ir sveikatai;
 • atleidžiant darbuotoją iš darbo, atsiskaitymą gauti paskutinę darbo dieną;
 • gauti informaciją iš įstaigos, susijusią su darbuotojo darbo santykiais;
 • kreiptis į įstaigos administraciją žodžiu ar raštu darbo sutarties klausimais;
 • gauti nustatytą užmokestį už atliktą darbą;
 • kelti kvalifikaciją;
 • teisė į kasmetines, papildomas, tikslines, nemokamas atostogas darbo kodekse nustatytomis sąlygomis.

26. Darbuotojo pareigos:

 • atsakyti už jiems patikėtų vaikų gyvybę ir saugumą visą jų buvimo įstaigoje laiką ar už jos ribų, jei darbuotojai pagal įstaigos nustatytą tvarką išvyko už jos ribų.
 • dorai ir sąžiningai atlikti pareigas, laikantis pareigybinių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų ir nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių; darbdavio ir administracijos nurodymų;
 • laikytis tvarkos ir darbo drausmės (laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, laiku ir tiksliai vykdyti įpareigojimus, visada būti atidiems darbe su vaikais, mandagiems su ugdytinių tėvais, bendradarbiais);
 • saugoti ir tausoti įstaigos nuosavybę (įrengimus, inventorių ,ugdymo priemones ir kt.);
 • griežtai laikytis saugumo technikos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 • palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje ir jos patalpose bei teritorijoje. Paskutinis išeidamas iš darbo patalpų darbuotojas turi patikrinti, ar gerai uždaryti langai, išjungti šviesą, užrakinti duris. Darbo vieta turi būti paliekama švari, tvarkinga;
 • darbuotojai privalo tuoj pat pranešti administracijai apie įvykusį nelaimingą atsitikimą;
 • darbuotojams draudžiama įstaigoje darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas ar svaigintis jomis ir būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo jų;
 • draudžiama rūkyti įstaigos patalpose ir teritorijoje;
 • darbuotojai turi laikytis įstaigos darbo laiko ir poilsio režimo;
 • negalima palikti vienų vaikų be priežiūros;
 • neleidžiama ilginti ir trumpinti intervalus tarp maitinimų, dienos režimo momentų;
 • įstaigos darbuotojams draudžiama darbo metu užsirakinti darbo patalpose;
 • įstaigos darbuotojams draudžiama leisti būti jų darbo vietose pašaliniams asmenims;
 • įstaigos darbuotojai elektroniniais ryšiais, kopijavimo aparatu , telefonu, biuro bei kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslias;
 • įstaigos darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Įįtaigos elektroniniais ryšiais, įrengimais, programine įranga, telefonu, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis;
 • neleidžiama įstaigos darbuotojams patiems taisyti kompiuterinės įrangos, kitų įrengimų;
 • įstaigos darbuotojai turi periodiškai tikrintis sveikatą pagal įstaigoje sudarytą grafiką ir nustatytą tvarką;
 • pedagogai turi pagal įstaigos personalo kvalifikacijos kėlimo programoje nustatytus terminus išklausyti pirmos medicininės pagalbos teikimo kursus ir gauti tai patvirtinantį pažymėjimą, aptarnaujantis personalas (auklėtojų padėjėjai, virėjai ir kt.) - higienos mokymų kursus ir gauti pažymėjimą;
 • pedagogas privalo susirgus vaikui nedelsiant informuoti vaiko tėvus (globėjus), įstaigos dietistą – slaugytoją;
 • neleidžiama atiduoti vaikus neblaiviems tėvams (globėjams), nepilnamečiams asmenims, nepažįstamiems asmenims;
 • atiduoti vaikus ne tėvams (globėjams) galima tik raštiškame tėvų (globėjų) prašyme nurodytiems asmenims;
 • darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje nebūtų pašaliniai asmenys;
 • pedagogės pamokų, papildomo ugdymo, pertraukų, darželio-mokyklos organizuotų renginių metu palaiko drausmę, saugo ir atsako už ugdytinių, moksleivių sveikatą ir gyvybę;
 • valgykloje pietų metu budi klasės mokytojas. Jis atsako už tvarką ir mokinių saugumą valgyklėlėje;
 • ugdytinių, moksleivių išvykas į gamtą, ekskursijas, išvykas prie vandens telkinių ir kt. už mokyklos ribų vykdomus renginius, organizuoti tik suderinus su mokyklos vadovybe, užtikrinus drausmę ir būtinas saugos priemones;
 • pedagogės atsako už ugdytinių bei moksleivių išleidimą į užsiėmimus, į baseiną ir grįžimą iš jų. Užtikrinti saugų vaikų išleidimą į namus (vaikai išsidžiovina plaukus, tvarkingai apsirengia).

27. Darbdavio pareigos:

 • laikytis darbo sutartyje sulygtų sąlygų;
 • užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
 • kontroliuoti, kaip laikomasi sanitarijos ir higienos normų, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, pareiginių instrukcijų;
 • visokeriopai stiprinti darbo drausmę, imtis priemonių prieš darbo drausmės pažeidėjus.

 

      IV. DARBO LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS

28. Jurbarkų darželio-mokyklos darbo trukmė priklauso nuo tėvų pageidavimo. Šiuo metu ikimokyklinės grupės bei priešmokyklinio ugdymo grupė dirba nuo 7.30 val. iki 18 val. (10 val. 30 min.), mokykla dirba nuo 8.00 val.
Rotulių darželis dirba nuo 8.00 val. iki 18. 30 val.( 10 val. 30 min. ), mokykla dirba nuo 9.00val.
29. Pamokos trukmė: 1-moje kl. - 35 min.; 2-4 kl. - 45 min.
30. Mokytojų darbo dienos ribas apibrėžia pusmečio tarifikacija, pamokų bei papildomo ugdymo tvarkaraščiai.
31. Darbo laikas - tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą ir kiti jam prilyginami laikotarpiai.
32. Į darbo laiką įeina:

 • faktiškai dirbtas darbo laikas, budėjimas darbe;
 • tarnybinės komandiruotės;
 • laikas, reikalingas darbo vietai, darbo įrankiams, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti;
 • privalomų medicininių apžiūrų laikas;
 • kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo centre;
 • prastovos laikas;
 • kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.

33. Į darbo laiką neįeina:

 • pravaikšta;
 • neatvykimas į darbą administracijai leidus;
 • valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba;
 • nedarbingumo laikas;
 • kassavaitinis poilsis, šventės ir atostogos.

34. Įstaigos darbuotojams yra nustatytas penkių darbo dienų savaitė su dviejų dienų poilsiu. Naktinių sargų, kūrikų darbas yra pamaininis, organizuojamas pagal darbo grafiką.
35. Darbo grafikas, kurį tvirtinta direktorius, sudaromas mėnesiui. Visi darželio-mokyklos darbuotojai privalo dirbti pagal sudarytą darbo grafiką. Darbo grafikas parengiamas ir tvirtinamas prieš dvi savaites iki mėnesio pabaigos.
36. Pedagogams (auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, meninio ugdymo mokytojams, logopedams darbo laiko trukmė per savaitę nustatyta LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.
37. Įstaigos darbuotojams (išskyrus pedagogus) nustatyta 40 val trukmės 5 darbo dienų savaitė. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą laiką dirbančių darbuotojų bei darbuotojų, dirbančių grupėse, virtuvėje, pamainomis (dėl jų darbo pobūdžio).
38. Administracijos darbuotojų darbo laikas yra nuo 8:00 val iki 17:00 val.
Rotulių skyriaus pavaduotoja ugdymui dirba nuo 9:00 val iki 18:00 val.
Auklėtojų padėjėjų darbo laikas nuo 8:00 val.. iki 17:00 val..
Rotulių skyriuje auklėtojų padėjėjų darbo laikas yra nuo 8:00 val iki 18:00 val..
39. Grupėse dirbantiems darbuotojams laikas pavalgyti skiriamas vaikų pietų maitinimosi metu pagal grupių režimą. Darbuotojams, negalintiems palikti darbo vietos dėl darbo pobūdžio, suteikiama galimybė pavalgyti darbo metu.
40. Administracijos darbuotojams ir darbuotojams, dirbantiems ne grupėse, skiriamos 10 min. trukmės kavos pertraukėlės nuo 10 val.30 min. ir nuo 15:00 val. Šių pertraukų trukmė įskaitoma į darbo laiką.
41. Grupėse dirbantiems darbuotoms kavos pertraukėlės skiriamos nuo 8:45 min. ir nuo 14:00 val.
42. Naktiniams sargams, kūrikams darbas yra pamaininis, organizuojamas pagal sudarytus darbo grafikus.
43. Administracija organizuoja darbuotojų atėjimo ir išėjimo iš darbo apskaitą.
44. Darželio personalui draudžiama palikti darbo vietą, kol neateis jį pakeičiantis darbuotojas.
45. Pradinės mokyklos mokytojos atsakingos už moksleivių saugumą 15min. prieš pirmą pamoką, pamokų ir pertraukų metu. Pasibaigus pamokoms, mokytoja (vedanti paskutinę pamoką ar neformaliojo ugdymo būrelį) atsakinga už mokinių saugų išėjimą iš mokyklos.

 

      V. POILSIO LAIKAS

46. Poilsio laikas – tai įstatymų, reglamentuotas laikas, kurį darbuotojas gali naudoti savo nuožiūra.
47. Pagal DK 157 strp. poilsio laikas yra:

 • pertrauka pailsėti ir pavalgyti;
 • papildomos pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) metu;
 • paros nepertraukiamas poilsis tarp darbo dienų (pamainų);
 • savaitės nepertraukiamas poilsis;
 • kasmetinis poilsis (švenčių dienos, atostogos).

48. Pietų pertrauka pavalgyti ir pailsėti skiriama nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.
49. Auklėtojų padėjėjams pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti skiriama nuo 13 val. 30 min. iki 14 val. 30 min.
Rotulių skyriuje auklėtojų padėjėjoms pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti skiriama nuo 13 val. iki 15 val.
50. Įstaigoje nedirbama šiomis švenčių dienomis:

 • sausio 1–ją - Naujųjų metų dieną;
 • vasario 16–tą – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
 • kovo 11–tą – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;
 • sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykų dienomis;
 • gegužės 1–ą – Tarptautinę darbo dieną;
 • pirmą gegužės sekmadienį – Motinos dieną;
 • birželio 24–tą – Rasos ir Joninių dieną;
 • liepos 6–tą – valstybės dieną;
 • rugpjūčio 15–tą – žolinę;
 • lapkričio 1–ąją - Visų šventųjų dieną;
 • gruodžio 25–ąją ir 26 – ąją Kalėdų dienomis.

51. Dienos, įstatymu paskelbtos atmintinomis dienomis, yra darbo dienos.
52. Kasmetinės atostogos, papildomos atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis DK reikalavimais.

 

      VI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS

53. Darbuotojams, pažeidusiems veiklą reglamentuojančius dokumentus, jei jie su jais buvo supažindinti pasirašytinai, skiriamos drausminės nuobaudos.
54. Už darbo drausmės pažeidimus taikomos drausminio poveikio priemonės, kurias numato įstatymai. Skiriamos šios drausminio poveikio priemonės: pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo. Prieš skiriant nuobaudą iš darbuotojo turi būti pareikalauta, kad jis pasiaiškintų raštu. Darbuotojo atsisakymas rašyti pasiaiškinimą netrukdo jam skirti nuobaudą.
55. Šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu yra laikoma:

 • pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms, nustatytai darbo tvarkai;
 • neleistinas elgesys su ugdytinių tėvais, bendradarbiais, ugdytiniais, konstitucinių teisių pažeidimas;
 • įstaigos komercinių paslapčių atskleidimas, pranešimas konkuruojančiai įmonei;
 • veiklos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių;
 • darbuotojo buvimas darbe neblaiviam, apsvaigus nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;
 • neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną;
 • atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai yra privalomi;
 • vaikų palikimas be priežiūros, nustatytos darbo laiko tvarkos nesilaikymas .

56. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą:

 • įstaigoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis;
 • darbuotojams draudžiama įstaigoje vartoti necenzūrinius žodžius;
 • darbuotojams draudžiama laikyti ir skleisti necenzūrinio arba žeminančią žmogaus garbę ir orumą informaciją;

57. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, apranga turi būti tvarkinga, švari.

 

      VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.
59. Pagal įstaigoje nustatytą tvarką su taisyklėmis supažindami visi jos darbuotojai pasirašytinai.
60. Naujai priimami darbuotojai su taisyklėmis supažindinami priimant juos į darbą.
61. Taisyklių papildymas, pakeitimas vykdomas ta pačia tvarka kaip ir naujų parengimas. Papildymų, pakeitimų projektai suderinami DK nustatytais reikalavimais (su darbuotojų atstovais).
62. Patvirtintos įstaigos taisyklės talpinamos įstaigoje darbuotojams skirtame stende.

__________________________

SUDERINTA:
Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovė Ramutė Martišienė
Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovė Zita Bastienė

Jurbarkų darželio – mokyklos Mokyklos taryba
Protokolas Nr.3 2010-02-25

Jurbarkų darželio-mokyklos Mokytojų taryba
Protokolas Nr.2 2010-01-14