Aukščiausia mokyklos-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti pedagogams, tėvams/globėjams ir vietos bendruomenei.

Pirmininkas: Rita Bartkaitienė – pradinių klasių mokytoja
Nariai: Vida Juzikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jūratė Trumpienė – auklėtoja (Rotulių sk.) ;

Rita Kvietkienė – ūkvedė;

Vilma Gedgaudienė – tėvų atstovė;

Giedrė Samienė – tėvų atstovė (Rotulių sk.);

Ramūnas Siniauskas – tėvų atstovas.

Vida Juzikienė, pavaduotoja ugdymui