Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 ,,Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija) patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 punktu, kviečiame mokyklos bendruomenę susipažinti su Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos direktorės Akvilės Jociutės 2022 metų veiklos ataskaita.

Pasiūlymus dėl veiklos ataskaitos galima pateikti iki 2023 m. sausio 30 d. Mokyklos tarybai el. p.:  ramune.simokaitiene@jurbarkudm.lt.