Įtraukųjį ugdymą galima laikyti procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. Europos specialiojo ir inkliuzinio  ugdymo plėtros agentūros dar  2012 m. parengtame Inkliuzinio švietimo mokytojo profilyje apibrėžtos keturios esminės vertybės, kuriomis  turėtų remtis mokytojai, dirbantys inkliuzinėje švietimo sistemoje. Tai – pagarba mokinių įvairoveiskirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis, pagalba kiekvienam mokiniui, puoselėjant aukštus lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų. Bendradarbiavimas ir darbas komandoje bei  asmeninis profesinis tobulėjimas, prisiimant atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą, vadovaujantis principu, jog mokyti reiškia mokytis. Remiantis  Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūros pozicija, svarbiausia įtraukiojo ugdymo sistemų vizija yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių  besimokantiems  asmenims kartu su bendraamžiais   vietos  bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos ir labai  kokybiškos švietimo galimybės.

Daug klausimų, nerimo ir diskusijų kelia viena įtraukiojo ugdymo plėtros krypčių, susijusi su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Ugdant ypatingus ikimokyklinio amžiaus vaikus, mokytojams kyla nemažai iššūkių, kuriuos įveikti ne visada yra paprasta ir lengva. Tam, kad padėtumėme vaikui visapusiškai ugdytis, išmokyti patirti sėkmę šiuolaikiniame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, reikia ir patiems nuolatos tobulėti, suprasti vaiko poreikius, galimybes, kurti šiuolaikišką, inovatyvią, ugdymąsi skatinančią aplinką. 

Mokytojų ir švietimo pagalbos teikėjų pagrindinė užduotis – konsultuoti tėvus švietimo pagalbos teikimo klausimais; skatinti ugdytinius aktyviai mokytis bendradarbiaujant ir atrandant kiekvienam tinkamą ir empatišką sprendimą. Įtraukiojo ugdymo proceso planavimas ugdo kritinį mąstymą, moko spręsti iškilusias problemas, ugdo kūrybiškumą. Tik mokytojas ir specialistas sprendžia kokius metodus ir strategijas pasirinks organizuodamas ugdymą, siekdamas užtikrinti kokybišką mokymosi procesą. Įtraukusi ugdymas reikalauja keistis iš esmės, pervertinti savo vertybines nuostatas, patobulinti kompetencijas, atrasti empatijos jausmą ir taikyti kitokį ugdymo turinį ir išskirtinius metodus.

Naudingos nuorodos:

Elektroninis leidinys „Be streso–žingsnis įtraukiojo-ugdymo link. Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis

„Pasiruošimas darbui su vaikais turinčiais ASS. Mokytojo vadovas”
Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose: 
https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/10/%C4%AERS-integracija-ikimokyklin%C4%97se-%C4%AFst.pdf

Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogams: ankstyvasis vaiko raidos ir kitų galimų sutrikimų atpažinimas : https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/

Dėl ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimohttps://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/019aae80f65c11eaa12ad7c04a383ca0?fbclid=IwAR17c-SbQuIY4gpSF-LMN7QNLUFAXotNkrAGyizZxPYOCSQLDZEnIhQugBM